TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Kvalitet, zaštita životne sredine i zaštita zdravlja i bezbednost na radu

Upravljanje kvalitetom, upravljanje zaštitom životne sredine i upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu kao integrisani menadžment sistemi su deo ukupnog menadžmenta u "Tigru". 

Sistemi su gradjeni na osnovu procesnog modela i zadovoljavaju sadašnji stepen tehničko-tehnološkog i organizacionog razvoja "Tigra" kao matične kompanije i svih njenih zavisnih preduzeća i zahteve relevantnih medjunarodnih standarda iz oblasti upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom životne sredine i upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosšću na radu. 

Izjava o politici kvaliteta, Izjava o politici zaštite životne sredine i Izjava o politici zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, koje su sastavni deo zajedničke Politike kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, definišu bazične principe i generalno opredeljenje rukovodstva "Tigra" prema kvalitetu kao osnovi poslovne filozofije, prema zaštiti i očuvanju životne sredine kao moralnoj obavezi prema sadašnjim i budućim generacijama i prema zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu, kao izraz brige i poštovanja prema zaposlenima – najvećoj snazi kompanije. 


Izjava o politici kvaliteta

Izjava o politici zaštite životne sredine

Izjava o politici zaštite zdravlja i bezbednosti na radu


Sertifikacija, odnosno provera usaglašenosti sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, vrši se posebno po zavisnim preduzećima i odnosi se na konkretne proizvodne i uslužne programe. 

Za sva pitanja, primedbe ili sugestije u vezi kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, zainteresovani se mogu obratiti putem e-maila funkcijakvaliteta@tigar.com ili na telefon 010 30 40 41.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.